2006/Jul/05

อากาศทำหน้าที่ห่อหุ้มโลก ช่วยปรับอุณหภูมิของโลกให้พอเหมาะที่สิ่งมีชีวิตจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติ ถ้าไม่มีอากาศปกป้องแล้ว ในเวลากลางวันพื้นโลกจะมีอุณหภูมิสูง 110 องศาเซลเซียล...ตายแน่ และในเวลากลางคืนอุณหภูมิของโลกจะลดต่ำลงประมาณ -180 องศาเซลเซียล...หนาวแน่ ซึ่งสิ่งมีชีวิตไม่สามารถจะดำรงชีวิตอยู่ได้
อากาศเป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิต อากาศมีอยู่ทั่วๆไปรอบตัวเรา บนพื้นดิน พื้นน้ำ บนภูเขา หรือกล่าวได้ว่า อากาศมีอยู่รอบโลก ตั้งแต่พื้นดินขึ้นไปจนถึงระดับสูงๆในท้องฟ้า เราเรียกอากาศที่อยู่รอบตัวเราและห่อหุ้มโลกเราอยู่นี้ว่า บรรยากาศ
ตารางแสดงส่วนประกอบของอากาศแห้ง

ส่วนประกอบของอากาศปริมาณ(ร้อยละโดยปริมาตร)
ก๊าซไนโตรเจน78.08
ก๊าซออกซิเจน20.95
ก๊าซอาร์กอน0.93
ก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์0.03
ก๊าซอื่นๆ0.01

อากาศแห้งคืออากาศที่ไม่มีไอน้ำนั่นเองซึ่งคงไม่มีจริงในสภาพธรรมชาติ

ตารางข้างล่างนี้บอกรายละเอียดได้มากกว่า ชอบแบบไหนเลือกเอา

ก๊าซ
สัญลักษณ์
ร้อยละ%
1. ไนโตรเจน
N
78.084
2. ออกซิเจน
O
20.946
3. อาร์กอน
A
0.934
4. คาร์บอนไดออกไซด์
CO2
0.033
5. นีออน
Ne
-
6. ฮีเลียม
He
-
7. คลิปตอน
Kr
-
8. เซนอน
Xe
รวมกัน 0.003
9. ไฮโดรเจน
H
-
10. มีเทน
CH4
-
11. ไนตรัสออกไซด์
N2O
-

อากาศ เป็น ส่วน ผสม ของ ก๊าซ ต่าง ๆ และ ไอ น้ำ ซึ่ง ส่วน ใหญ่ ได้ แก่ ก๊าซ ไนโตรเจน และ ก๊าซ ออกซิเจน นอก นั้น เป็น ก๊าซ อื่น ๆ ซึ่ง มี อยู่ เป็น จำนวน น้อย อากาศ มี อยู่ รอบ ๆ ตัว เรา ทุก หน ทุก แห่ง ทั้ง บน ยอด สูง สุด ของ ภู เขา และ ใน ที่ จอด รถ ใต้ ดิน อากาศ มี อยู่ ใน บ้าน มี อยู่ ใน โรง เรียน และ ใน รถ ยนต์ อากาศ ไม่ มี สี ไม่ มี รส ชาติ และ ไม่ มี กลิ่น

อากาศเป็นสสาร มีมวลและต้องการที่อยู่และมีปริมาตร เราเรียก อัตราส่วนระหว่างมวลและปริมาตรของอากาศนั้นว่า

ความหนาแน่นของอากาศ

จากการศึกษาความหนาแน่นของอากาศ พบว่าอากาศโดยทั่วๆไป ที่ผิวโลก บริเวณระดับน้ำทะเลมีความหนาแน่นประมาณ 1.2 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

นั่นคือ อากาศปริมาตร 1 ลูกบาศก์เมตรที่บริเวณระดับน้ำทะเล จะมีมวลประมาณ 1.2 กิโลกรัม


อากาศ เป็น ตัว นำ คลื่น เสียง ถ้า ไม่ มี อากาศ เรา จะ ไม่ ได้ ยิน เสียง อากาศ ยัง ใช้ เคลื่อน ย้าย สิ่ง ต่าง ๆ อากาศ ทำ ให้ เรือ ใบ แล่น ข้าม ทะเล สาบ ทำ ให้ ใบ กังหัน ของ กังหัน ลม ใน ท้อง นา หมุน เรา ใช้ อากาศ ใน การ เล่น ว่าว เป่า ลูก โป่ง และ สูบ ลม ลูก บอล เรา ทุก คน ต่าง ใช้ อากาศ ทำ กิจ กรรม ต่าง ๆ มาก มาย ใน แต่ ละ วัน
มนุษย์ หาย ใจ เอา อากาศ เข้า ไป เพื่อ มี ชีวิต อยู่ รอด เรา ทุก คน สามารถ มี ชีวิต รอด อยู่ ได้ เพียง 2-3 นาที เท่า นั้น หาก ขาด อากาศ หาย ใจ

อากาศ ช่วย ค้ำ จุน ชีวิต ของ พืช และ สัตว์ ที่ อาศัย อยู่ ใน โลก อากาศ ใน ชั้น บรรยากาศ ยัง ช่วย ปก ป้อง พืช บน โลก จาก รังสี ที่ เป็น อันตราย ของ ดวง อาทิตย์ และจ ากความ ร้อน ที่ รุน แรง

ประโยชน์ของบรรยากาศที่ห่อหุ้มโลก มีดังนี้

1. ช่วยปรับอุณหภูมิของโลกให้พอเหมาะที่สิ่งมีชีวิตจะดำรงชีวิตอยู่ได้ โดยบรรยากาศมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลกทั้งในเวลากลางวัน
และกลางคืนดังตาราง

แสดงผลของบรรยากาศที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก

เวลา
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก
มีบรรยากาศห่อหุ้มโลก
ไม่มีบรรยากาศห่อหุ้มโลก
กลางวัน

ความร้อนจากดวงอาทิตย์จะถูกอากาศที่ห่อหุ้ม
โลกดูดกลืนไว้บางส่วนจึงทำให้โลกร้อนขึ้นอย่างช้าๆ

อุณหภูมิบนพื้นโลกจะสูงขึ้น
ประมาณ 110 องศาเซลเซียส

กลางคืน
อากาศจะช่วยให้โลกเย็นตัวลงอย่างช้าๆ

อุณหภูมิบนพื้นโลกจะต่ำมากจนถึง
ประมาณ -180 องศาเซลเซียส

2. ทำให้เกิดปรากฎการณ์ทางลมฟ้าอากาศ เช่น เมฆ หมอก ฝน ลม พายุ และหิมะ

3. ช่วยป้องกันภัยอันตรายจากรังสีและอนุภาคต่างๆมาจากนอกโลกได้ เช่น ดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลต ( รังสีเหนือม่วง )

4. ช่วยทำให้วัตถุนอกโลก เช่น อุกกาบาตเสียดสีกับอากาศแล้วลุกไหม้จนหมดไป หรือมีขนาดเล็กลงเมื่อตกถึงผิวโลก

ก๊าซ แต่ ละ ชนิด ใน อากาศ ล้วน มี ความ สำคัญ ทั้ง สิ้น โดย แต่ ละ ชนิด จะ ช่วย ปก ป้อง สิ่ง มี ชีวิต ก๊าซ ทุก ชนิด ใน อากาศ จำ ต้อง มี ความ สมดุล ตัว อย่าง เช่น หาก ระดับ ของ ออกซิเจน ใน อากาศ ลด ลง ใน ทัน ที เรา จะ หาย ใจ ด้วย ความ ยาก ลำบาก หาก ก๊าซ ต่าง ๆ ใน อากาศ ขาด ความ สมดุล รังสี ที่ เต็ม ไป ด้วย ความ อันตราย จาก ดวง อาทิตย์ สามารถ เข้า สู่ บรรยากาศ ของ เรา ได้

แนะนำก๊าซ 2 ฃนิดในบรรยากาศ

โอโซน(ozone)เป็นก๊าซที่สำคัญมากต่อมนุษย์ เพราะช่วยดูดกลืนรังสีอุลตราไวโอเลต
ที่มาจากดวงอาทิตย์ ไม่ให้ตกสู่พื้นโลกมากเกินไป
ถ้าไม่มีโอโซนก็จะทำให้รังสีอุลตราไวโอเลตเข้ามาสู่พื้นโลกมากเกินไป 
ทำให้ผิวหนังไหม้เกรียม แต่ถ้าโอโซนมีมากเกินไปก็จะทำให้รังสีอุลตราไวโอเลต
มาสู่พื้นโลกน้อยเกินไปทำให้มนุษย์ขาดวิตามิน D ได้ 
โดยโอโซนนี้เป็นก๊าซที่ประกอบด้วย
 ออกซิเจน 3 อะตอมรวมกัน 
ปัจจบันมีการตรวจพบร่อยโหว่ของโอโซน ในชั้นบรรยากาศขนาดใหญ่แถวขั้วโลกแล้ว

ซีเอฟซี (CFC=Chlorofluorocarbon)เป็นก๊าซที่ประกอบด้วย
 คาร์บอน ฟลูออรีน คลอรีน
 ซึ่งได้นำมาใช้ในอุตสาหกรรมบางชนิด 
เช่น ผลิตพลาสติก โฟม ฯ 
โดยก๊าซCFCนี้มีนำหนักเบามาก
 ดังนั้น เมื่อปล่อยสู่บรรยากาศมากขึ้นจนกระทั่งถึงชั้นสตราโตสเฟียร์ 
CFCจะกระทบกับรังสีอุลตราไวโอเลตแล้วแตกตัวออกทันที
เกิดอะตอมของคลอรีนอิสระที่จะเข้าทำปฏิกริยากับโอโซน
 ได้สารประกอบมอนอกไซด์ของคลอรีน และก๊าซออกซิเจน 
จากนั้น สารประกอบมอนอกไซด์จะรวมตัว
กับอะตอนออกซิเจนอิสระ เพื่อที่จะสร้างออกซิเจนและอะตอมของคลอรีน 
ปฏิกริยานี้จะเป็นลูกโซ่ต่อเนื่องไม่สิ้นสุด โดยคลอรียอิสระ 1 อะตอมจะทำลายโอโซน
ไปจากชั้นบรรยากาศได้ถึง 100,000โมเลกุล
คิดคูว่าหายนะขนาดไหน...................

จาก http://dlearn.swu.ac.th แหล่งเรียนรู้ดิจิทัลสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทย

Comment

Comment:

Tweet


#97 by (49.230.153.181|49.230.153.181) At 2015-01-27 20:19,
double wink 😦😦😦😦😦😦😦😦😦
#96 by (1.46.160.37|1.46.160.37) At 2015-01-21 09:27,
surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile
#95 by (49.230.85.227|49.230.85.227) At 2015-01-13 21:47,
sad smile ทำไม่ได้
#94 by (49.230.142.108|49.230.142.108) At 2015-01-12 17:54,
wink confused smile cry surprised smile embarrassed sad smile
#93 by (49.230.141.189|49.230.141.189) At 2014-12-07 16:01,
big smile
#92 by (49.48.176.234|49.48.176.234) At 2014-11-09 13:35,
#91 by (27.55.37.119|27.55.37.119) At 2014-10-31 09:31,
มาืท้ืีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีาส่นรืา้ีเักดนสยงวช tongue angry smile
#90 by (171.6.248.158|171.6.248.158) At 2014-02-21 09:16,
sad smile
#89 by (101.109.77.242|101.109.77.242) At 2014-02-16 15:35,
#88 by (115.67.230.65|115.67.230.65) At 2014-01-21 17:26,
ได้ความรู้มากค่ะ
#87 by โดม (103.7.57.18|182.53.4.97) At 2012-10-24 17:54,
angry smile question embarrassed surprised smile wink
#86 by supitchaya (101.108.23.243) At 2012-03-10 20:02,
ไม่รู้เรื่อง
#85 by ไม่บอก (101.108.60.140) At <