2006/Jul/14

ระบบสุริยะ

ในปัจจุบันมีหลักฐานและเหตุผลสรุปได้ว่า ระบบสุริยะของเราเป็นส่วนหนึ่งของดาราจักร
ทางช้างเผือก ซึ่งมี ดวงอาทิตย์ เป็นศูนย์กลาง มีดาวเคราะห์ 9 ดวง ดาวเคราะห์น้อย ดาวหาง และ อุกกาบาต โคจรอยู่โดยรอบ นอกจากนี้ยังมีดวงจันทร์บริวารโคจรรอบดาวเคราะห์ต่าง ๆ อีกด้วย
ดาวเคราะห์ทั้ง 9 ดวงที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ (เรียงลำดับจากที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด) ได้แก่ ดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส ดาวเนปจูน และ ดาวพลูโต ซึ่งดาวเคราะห์แต่ละดวงจะมีขนาดและจำนวนดวงจันทร์บริวารไม่เท่ากัน และอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นระยะทางต่าง ๆ กัน
ในการศึกษาดาวเคราะห์ต่าง ๆ นั้น เราสามารถใช้โลกเป็นหลักในการแบ่งประเภท โดย
ดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าโลกจัดเป็น ดาวเคราะห์วงใน ได้แก่ ดาวพุธกับดาวศุกร์ และดาวเคราะห์ที่อยู่ถัดจากโลกออกไปจัดเป็น ดาวเคราะห์วงนอก ได้แก่ ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส ดาวเนปจูน และดาวพลูโต
นอกจากนี้ เราอาจแบ่งดาวเคราะห์ออกเป็น ดาวเคราะห์ชั้นใน และ ดาวเคราะห์ชั้นนอก โดยดาวเคราะห์ชั้นในจะโคจรใกล้กับดวงอาทิตย์ มีขนาดค่อนข้างเล็ก องค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นหิน และมีดวงจันทร์บริวารจำนวนน้อยหรือไม่มีเลย ซึ่งได้แก่ ดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก และดาวอังคาร ส่วนดาวเคราะห์ชั้นนอก คือ ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส ดาวเนปจูน และดาวพลูโต จะโคจรห่างออกไปจากดวงอาทิตย์ มีขนาดใหญ่กว่า องค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นแก๊ส และมีดวงจันทร์บริวารจำนวนมาก (ยกเว้นดาวพลูโตที่มีขนาดเล็ก องค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นหิน และมีดวงจันทร์บริวาร
เพียง 1 ดวง)
ดวงอาทิตย์
ดวงอาทิตย์กำเนิดขึ้นประมาณ 4,500 ล้านปีมาแล้ว มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นแก๊ส (แก๊สไฮโดรเจนประมาณ 75% แก๊สฮีเลียมประมาณ 25% และโลหะต่าง ๆ ประมาณ 0.1%) ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะ มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 864,000 ไมล์ และอยู่ห่างจากโลกประมาณ 93 ล้านไมล์ แต่ก็ยังสามารถให้พลังงานแสงสว่างและพลังงานความร้อนได้เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพราะดวงอาทิตย์ประกอบด้วยเปลวเพลิงที่เกิดจากการสลายตัวของแก๊สไฮโดรเจนไปเป็นแก๊สฮีเลียม ซึ่งก่อให้เกิดความร้อนสูงมาก โดยดวงอาทิตย์มีอุณหภูมิที่พื้นผิวประมาณ 11,000 องศา
ฟาเรนไฮต์ และอุณหภูมิที่ศูนย์กลางประมาณ 35,000,000 องศาฟาเรนไฮต์
ดาวเคราะห์น้อย
ดาวเคราะห์น้อยเป็นดาวเคราะห์ขนาดเล็กที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นก้อนหินและก้อนแร่ธาตุขนาดเล็ก ๆ เกาะกันเป็นวงแหวนโคจรรอบดวงอาทิตย์ โดยจะอยู่ระหว่างวงโคจรของดาวอังคารกับดาวพฤหัสบดี
ดาวหาง
ดาวหางประกอบด้วยฝุ่นผง ก้อนน้ำแข็งและแก๊สแข็งตัว ซึ่งจะโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรีมาก ขณะที่อยู่ไกลจากดวงอาทิตย์จะไม่มีหาง ไม่มีแสงสว่าง แต่เมื่อโคจรเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ พลังงานจากดวงอาทิตย์ทั้งในรูปของความร้อนและลมสุริยะจะทำให้น้ำแข็งกลายเป็นไอ ดาวหางจะขยายใหญ่ขึ้น สว่างขึ้น และพลังงานดังกล่าวจะทำให้หางของดาวหางพุ่งไปในทิศทางตรงกันข้ามกับดวงอาทิตย์ ทั้งนี้ หางของดาวหางจะมีทั้งฝุ่น แก๊สและโมเลกุลที่เป็นประจุไฟฟ้า
อุกกาบาต
อุกกาบาตเป็นวัตถุที่ล่องลอยอยู่ในอวกาศ เมื่อเข้าใกล้โลกจะถูกแรงดึงดูดของโลกดึงดูดเอาไว้ให้ตกลงสู่ผิวโลก ซึ่งก็จะเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศของโลกลุกไหม้ขึ้นเห็นเป็นแสงสว่างพุ่งเป็นทางลงมาจากท้องฟ้า โดยแสงสว่างที่เห็นเป็นทางนี้ชาวบ้านเรียกว่า ดาวตกหรือผีพุ่งไต้ ส่วนที่เหลือจากการลุกไหม้ก็จะตกลงมาสู่ผิวโลกกลายเป็นลูกอุกกาบาต
ดาวพุธ
ดาวพุธมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 3,031 ไมล์ ไม่มีดวงจันทร์เป็นบริวาร อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ 36 ล้านไมล์ โคจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลา 88 วัน และหมุนรอบตัวเองใช้เวลา 58 วัน 15 ชั่วโมง 30 นาที ดังนั้น ดาวดวงนี้จึงหันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์เพียงด้านเดียวเท่านั้น อีกด้านหนึ่งจะไม่ได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์เลย และเนื่องจากดาวพุธอยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์มากที่สุด จึงได้รับความร้อนมากที่สุด โดยด้านที่หันเข้าหาดวงอาทิตย์มีอุณหภูมิสูงถึง 800 องศาฟาเรนไฮต์ ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่สามารถหลอมเหลวโลหะบางอย่าง เช่น ตะกั่วและดีบุกได้เป็นอย่างดี ส่วนด้านที่ไม่ได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ก็ยังมีอุณหภูมิสูงถึง 460 องศาฟาเรนไฮต์ ทั้งนี้ การที่อุณหภูมิในแต่ละด้านของดาวพุธแตกต่างกันมากก็เนื่องมาจากว่า ดาวพุธไม่มีชั้นบรรยากาศห่อหุ้ม จึงไม่มีการถ่ายเทความร้อนระหว่างกัน
ดาวศุกร์
ดาวศุกร์มีขนาดเล็กกว่าโลกเล็กน้อย อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ 67,270,000 ไมล์ มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 7,521 ไมล์ ไม่มีดวงจันทร์เป็นบริวาร หมุนรอบตัวเองใช้เวลา 243 วัน และโคจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลา 224.7 วัน ดาวศุกร์มีชั้นบรรยากาศที่หนาแน่นมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และเมฆของกรดซัลฟิวริก จึงสามารถสะท้อนแสงอาทิตย์ได้เป็นอย่างดี ทำให้ดาวศุกร์เป็นดวงดาวที่
สุกใส ถ้ามองเห็นในเวลาย่ำรุ่งจะเรียกว่า ดาวประกายพรึก (Morning Star) ถ้ามองเห็นตอนย่ำค่ำจะเรียกว่า ดาวนำ (Evening Star) นอกจากนี้ ชั้นบรรยากาศที่ปกคลุมดาวศุกร์อยู่อย่างหนาแน่นยังเก็บกักความร้อนจากดวงอาทิตย์เอาไว้ ทำให้ดาวศุกร์มีอุณหภูมิสูงถึง 870 องศาฟาเรนไฮต์ ซึ่งสูงที่สุดของดาวเคราะห์ทั้งหมดในระบบสุริยะ
โลก
โลกเป็นดาวเคราะห์เพียงดวงเดียวในระบบสุริยะที่พบสิ่งมีชีวิต มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 7,926 ไมล์ หมุนรอบตัวเองใช้เวลา 24 ชั่วโมง และโคจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลา 365.26 วัน มีดวงจันทร์เป็นบริวาร 1 ดวง ผิวโลกประมาณ 3 ใน 4 ส่วนนั้นประกอบด้วยน้ำ โดยมีพื้นดินอยู่เพียง 1 ใน 4 ส่วน นอกจากนี้โลกยังมีชั้นบรรยากาศปกคลุมไว้ซึ่งประกอบด้วย แก๊สไนโตรเจน 78 % แก๊สออกซิเจน 21 % แก๊สอาร์กอน 0.9 % แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 0.03 % และแก๊สอื่น ๆ อีกในปริมาณเล็กน้อย
ดาวอังคาร
ดาวอังคารอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ 141,600,000 ไมล์ มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 4,222 ไมล์ หมุนรอบตัวเองใช้เวลา 24 ชั่วโมง 37 นาที 22 วินาที และโคจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลา 686.98 วัน มีดวงจันทร์เป็นบริวาร 2 ดวง ดาวอังคารมีชั้นบรรยากาศปกคลุมเช่นเดียวกับโลก แต่จะมีความหนาแน่นน้อยกว่าบรรยากาศของโลก โดยส่วนใหญ่เป็นแก๊สไฮโดรเจนกับแก๊สออกซิเจน อุณหภูมิบนดาวอังคารในเวลากลางวันจะประมาณ 70 องศาฟาเรนไฮต์ ขณะที่อุณหภูมิในเวลากลางคืนจะลดลงต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
ดาวพฤหัสบดี
ดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเคราะห์ดวงใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ มีดวงจันทร์เป็นบริวาร 16 ดวง อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ 483,600,000 ไมล์ มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 88,729 ไมล์ หมุนรอบตัวเองใช้เวลาเพียง 9 ชั่วโมง 55 นาที 30 วินาที และโคจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลา 11.86 ปี บรรยากาศของดาวพฤหัสบดีส่วนใหญ่เป็นแก๊สที่เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก และอุณหภูมิบนดาวพฤหัสบดีก็ต่ำมากถึง -200 องศาฟาเรนไฮต์
ดาวเสาร์
าวเสาร์เป็นดาวที่มีวงแหวน (ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยก้อนน้ำแข็ง) ล้อมรอบอยู่บริเวณเส้นศูนย์สูตร มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจากดาวพฤหัสบดี อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ 886,700,000 ไมล์ มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 74,600 ไมล์ หมุนรอบตัวเองใช้เวลา 10 ชั่วโมง 30 นาที และโคจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลา 29.5 ปี มีดวงจันทร์บริวาร 20 ดวง องค์ประกอบส่วนใหญ่ของดาวเสาร์เป็นแก๊สไฮโดรเจนและแก๊สฮีเลียม โดยอุณหภูมิบนดาวเสาร์ประมาณ -290 องศาฟาเรนไฮต์

ดาวยูเรนัส

ดาวยูเรนัสหรือดาวมฤตยูอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ 1,784 ล้านไมล์ มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 32,600 ไมล์ หมุนรอบตัวเองใช้เวลา 17 ชั่วโมง 14 นาที แต่โคจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลานานถึง 84 ปี มีดวงจันทร์บริวาร 15 ดวง บรรยากาศของดาวยูเรนัสส่วนใหญ่เป็นแก๊สมีเทน ซึ่งดาวยูเรนัสจะมีอุณหภูมิต่ำถึง -350 องศาฟาเรนไฮต์ เนื่องจากอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มาก
ดาวเนปจูน
ดาวเนปจูนมีขนาดใกล้เคียงกับดาวยูเรนัส และบรรยากาศส่วนใหญ่ก็เป็นแก๊สมีเทนเช่นกัน อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ 2,794,400,000 ไมล์ มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 30,200 ไมล์ หมุนรอบตัวเองใช้เวลา 16 ชั่วโมง 6 นาที และโคจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลา 164.8 ปี มีดวงจันทร์เป็นบริวาร 8 ดวง อุณหภูมิของดาวเนปจูนจะประมาณ -390 องศาฟาเรนไฮต์
ดาวพลูโต
ดาวพลูโตเป็นดาวเคราะห์ที่เล็กที่สุดในระบบสุริยะ มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1,429 ไมล์ อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ 3,674,500,000 ไมล์ หมุนรอบตัวเองใช้เวลา 6 วัน 9 ชั่วโมง 18 นาที และโคจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลา 247.7 ปี มีดวงจันทร์เป็นบริวาร 1 ดวง ดาวพลูโตเป็นดาวที่มืดและหนาวเย็นมาก อุณหภูมิบนดาวพลูโตจะต่ำกว่าดาวเคราะห์อื่น ๆ ในระบบสุริยะคือประมาณ -400 องศาฟาเรนไฮต์ เนื่องจากอยู่ไกลจากดวงอาทิตย์มากที่สุด บรรยากาศของดาวพลูโตประกอบไปด้วยแก๊สมีเทนและแก๊สไนโตรเจนเป็นส่วนใหญ่

Comment

Comment:

Tweet


#11 by (61.90.139.218) At 2009-05-27 19:41,
ผมตอนนี้เรียนเรื่อง ชั้นบรรยากาศอยู่ช่วยทำช้อยมาให้ผมทำได้ไหมง่าส์
#10 by (58.9.69.45) At 2009-02-26 11:28,
มาเมนท์ได้ดีมเลยผมชอบมาก
#9 by (58.9.69.45) At 2009-02-26 11:27,
ผมอยากรู้ว่าทำยังไงถึงเรียนเก่ง
#8 by ด.ช. ธนเดช เตชะนัง (58.9.69.45) At 2009-02-26 11:27,
question
#7 by (125.24.145.198) At 2008-06-15 10:09,
#6 by (125.24.145.198) At 2008-06-15 10:08,
#5 by (125.24.145.198) At 2008-06-15 10:08,
#4 by (202.137.133.51) At 2007-09-24 19:12,
ควรจะคัดลอกได้
#3 by โย (203.113.17.174) At 2007-02-21 13:57,
เอ่อ...สาวน้อยเจ้าของเวป ร๊อตติ้ง ครับ มีเรื่องอยากจะขอรบกวน+ ฝากไว้นิดนึง คือที่โรงเรียนผมมีให้ทำWebเกี่ยวกับดาราศาสตร์อ่ะครับ ทำเป็นคะแนนจุดประสงค์ เห็นเหมาะเจาะค้นหามาเจอwebนี้โดยไม่ได้นัดหมาย เลยอยากจะขออนุญาตนำข้อมูลพวกนี้ (ง่ายๆคือขอก๊อปดื้อๆ) ไปรวมเขียนเป็นเวปใหม่อีกเวปอ่ะครับ แล้วจะเขียน Credits (บรรณานุกรม) ให้ว่าเป็น Rotring และ www.darasart.com นะครับ ><
มีอะไรติดต่อส่งเมล์มาที่ crystalwart@hotmail.com นะครับ ขอขอบคุณล่วงหน้า
#2 by CrystalStream (58.9.122.214) At 2006-07-17 20:32,
เรียนพอดี เอาไปสอบเลยได้ม่ะคะ
#1 by At 2006-07-14 23:00,

ร้อตติ้ง
View full profile